سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران ـ برنزی
 • 1core CPU
 • 512 MB RAM
 • 30 GB HDD
 • 25 GB FTP
 • Unlimited(FUP) BW
 • 1GB PORT
 • IRAN LOCATION
سرور مجازی ایران ـ نقره ای
 • 1core CPU
 • 1 GB RAM
 • 40 GB HDD
 • 25 GB FTP
 • Unlimited(FUP) BW
 • 1GB PORT
 • IRAN LOCATION
سرور مجازی ایران ـ طلایی
 • 2core CPU
 • 2 GB RAM
 • 50 GB HDD
 • 25 GB FTP
 • Unlimited(FUP) BW
 • 1GB PORT
 • IRAN LOCATION
سرور مجازی ایران ـ الماس
 • 3core CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB HDD
 • 25 GB FTP
 • Unlimited(FUP) BW
 • 1GB PORT
 • IRAN LOCATION
سرور مجازی ایران ـ یاقوت
 • 4core CPU
 • 8 GB RAM
 • 120 GB HDD
 • 25 GB FTP
 • Unlimited(FUP) BW
 • 1GB PORT
 • IRAN LOCATION